મહેસુલ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય

              Under development.................................................. . . . .. ......... ............. ............ ............. ......... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... .............

............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ ............. ............ ...................... ............. ............ .............

More links....
રાજ્ય સરકારના મહેસુલ વિભાગની વેબ સાઈટ જમીન ઉપયોગ રુપાંતર ખાસ સચિવ મહેસુલ વિભાગ ની કચેરી
કેન્દ્ર સરકારના મહેસુલ વિભાગની વેબ સાઈટ જમીનોનું વ્યવસ્થાપન અને વ્હીવટ ઇન્સપેક્ટર જનરલ ઓફ રજીસ્ટ્રેશન અને સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પસ
RTI ના અધિકારીઓની માહિતી મહેસુલ તપાસણી કમિશનરશ્રી ગુજરાત રાજ્ય લેન્ડયુઝ બોર્ડ
અગત્યના ફોન નંબરો સેટલમેન્ટ કમિશનર અને જમીન દફતર નિયામકશ્રી